Anunț pentru anul III AMF, 7 iunie 2020

Anunț pentru anul III AMF, 7 iunie 2020

  • Postat in: 07-06-2020

Pentru închierea situației școlare, vă rugăm să lucrați următoarele teme!

Termen de predare: 20 iunie 2020

Adresa de trimitere: contact@scoalasanitara.ro

ANUL III FARMACIE

MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE SĂNĂTATE

PROF. E. ILIE

TESTUL NR. I

1.     Definiți noțiunea de proiect de sănătate.

2.     Ce metodologii de management al proiectelor de sănătate cunoașteți?

3.     Care sunt caracteristicile unui proiect de sănătate?

4.     Ce este ciclul de viață al proiectelor de sănătate?

5.     Enumerați etapele proiectelor de sănătate.

ANUL III FARMACIE

MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE SĂNĂTATE

PROF. E. ILIE

TESTUL NR. II

1.     Ce reprezintă diagrama Gantt?

2.     Ce tipuri de resurse sunt necesare pentru realizarea unui proiect de sănătate?

3.     Cum se planifică resursele pentru un proiect de sănătate?

4.     .Enumerați câteva tehnici și metode de evaluare a proiectelor de sănătate.

ANUL III FARMACIE

CHIMIA COMPUȘILOR ORGANICI CU ACȚIUNI FIZIOLOGICE DIVERSE

PROF. E. ILIE

TESTUL NR. I / 2020

I.               Precizați care dintre următoarele enunțuri sunt adevărate și care sunt false:

1.Proprietățile unei substanțe organice sunt determinate de natura și numărul de atomi care o compun.

2.Modul în care sunt legați între ei și modul în care se influențează reciproc atomii unei molecule , determină structura chimică a unei substanțe organice.

3.Substanțele complexe nu pot avea mai multe formule de structură.

4.Nu există relații strânse între structura chimică a unei substanțe și proprietățile ei.

5.Glicolul se mai numește și etilen glicol.

6. Glicerina are în compoziție cinci grupări hidroxilice.

7.Fenolii sunt derivați hidroxilici ai hidrocarburilor aromatice.

8.Alcolii conțin în compoziția lor gruparea carbonil.

9.Catenele de carbon pot fi de două feluri: deschise și aciclice.

10.Catenele deschise de carbon pot fi liniare sau ramificate.

11.Aspirina previne cancerul de pancreas.

12.Aspirina previne anumite tipuri de cataracte.

II.              Asociați elementele coloanelor A și B cu ajutorul unor săgeți:

Coloana A

Coloana B

Acidul formic

e utilizat ca analgezic, antipiretic, antiiinflamator

Acidul acetic

e utilizat în farmacie ca reactiv

Acidul benzoic

e utilizat la prepararea aspirinei

Acidul acetilsalicilic

e utilizat ca substanță de referință în farmacie

III.            Completați spațiile libere:

1,Acizii carboxilici conțin gruparea.............................................legată de un radical hidrocarbonat.

2.Acidul acetic se amestecă în ...............................................................................cu apa.

3.Acidul n-butiric se găsește în.............................................................................................

4.Acidul nicotinic are o acțiune farmacologică: ....................................................................

5.Acidul acetic se obține prin fermentarea....................................și distilarea................................

6.Aspirina nu se administrează persoanelor cu afecțiuni................................................................

7.Aspirina are următoarele reacții adverse: ....................................................................................

8.Acidul izovalerianic se folosește drept .....................................................................în farmacie.

9.Aldehida formică în farmacie are denumirea de ..........................................................................

10.Benzaldehida are miros specific de ................................................................................amare.

11.Acidul izovalerianic se folosește drept ....................................................................în farmacie.

12.Etanolul este transformat de către ficat în ........................................................... care e toxică.

13.Eterul etilic se folosește ca .......................................................................pe plăgi superficiale.

14.Procaina (Novocaina) se utilizează în .......................................................................................

 

 

Notă: se acordă un punct din oficiu și 0,3 puncte pentru fiecare răspuns corect.

 

ANUL III FARMACIE

CHIMIA COMPUȘILOR ORGANICI CU ACȚIUNI FIZIOLOGICE DIVERSE

PROF. E. ILIE

TESTUL NR. II / 2020

I.               Precizați ce determină stările de agregare ale compușilor organici:

1.Numărul de atomi de carbon din compoziție

2.Natura substanțelor din care au fost preparate

3.Cantitatea de catalizatori existență în reacții

4.Natura legăturilor din interiorul moleculelor

5.Parametrii organoleptici ai substanțelor

6.Interacțiunea dintre moleculele substanțelor organice

7.Natura și numărul de funcțiuni organice existente în molecule 

II.              Completați spațiile libere:

1.Natura și numărul de funcțiuni organice conduce la creșterea ……………………….de fierbere.

2.Hidrocarburile care conțin maxim 4 atomi de carbon sunt în stare ……………………………….

3.Sunt în stare gazoasă toți derivații …………………………………………………………………..

4.Se află în stare lichidă hidrocarburile alifatice cu …………………………….de atomi de carbon.

5.Hidrocarburile alifatice cu mai mult de 18 atomi de carbon sunt în stare …………………………

6.Derivații organici cu funcțiuni multiplese încadrează în starea de agregare ……………………...

III.            Asociați elementele coloanelor A și B cu ajutorul unor săgeți:

Coloana A

Coloana B

Starea de agregare gazoasă e specifică

hidrocarburilor aromatice polinucleare

Starea de agregare lichidă e specifică

acizilor monocarboxilici alifatici

Starea de agregare solidă e specifică

hidrocarburilor cu 1-4 atomi de carbon

IV.            Alegeți din substanțele de mai jos numai pe acelea care se află în stare gazoasă la

temperatură și presiune normală:

-derivații halogenați inferiori

-toți derivații fluorului

-arenele mononucleare

-majoritatea aminelor

-aldehide și cetone

-hidrocarburi alifatice cu 5-18 atomi de carbon

-acizii dicarboxilici

-polifenolii

V.             Găsiți variantele adevărate:

1.Temperaturile ridicate pot conduce la:

a.volatilizarea unor substanțe

b. polimelizarea medicamentelor

c. uscarea drogurilor vegetale

d. evaporarea unor solvenți

e. înghețarea unor soluții

2.Temperaturile scăzute pot conduce la:

a. dinamizarea soluțiilor

b. inactivarea vaccinurilor și serurilor

c. înghețarea soluțiilor apoase diluate

d. cristalizarea soluțiilor concentrate

e. oxidarea grăsimilor

 

ANUL III FARMACIE

MANAGEMENTUL CALITĂȚII

PROF. E. ILIE

TESTUL NR. II / 2020

I.               Precizați care dintre următoarele enunțuri sunt adevărate și care sunt false:

1.Auditul intern este un mijloc de analiză și evaluare a sistemului de management al calității.

2.Pregătirea auditului constă în elaborarea planului de audit, a chestionarelor și a echipei de audit.

3.La un audit nu e necesar să se examineze documentele sistemului de management al calității.

4.După audit organizația primește Raportul de audit și Fișele de neconformități și de observații.

5.Închiderea unui audit nu depinde de rezolvarea neconformităților și a observațiilor.

6.Mentenanța e totalitatea operațiilor de întreținere și reparare a unui sistem tehnic.

7.Auditul calității nu este o analiză sistematică și independentă.

8.In audit nu este necesar să se facă o analiză a reclamațiilor primite de la clienți.

9.Organizațiile trebuie să evalueze periodic dacă infrastructura proprie este adecvată.

10.Prin măsuri de mentenanță proactivă nu se poate urmări continuu starea de de funcționare a utilajelor.

II. Prin auditul calității se evaluează:

1.Numărul de întârzieri la lucru.

2.Procesele organizației

3.Programul de lucru

4.Produsele și serviciile realizate de organizație

5.Condica de prezență

6.Sistemul de management al calității

II.              Asociați elementele din grupa A cu cele din grupa B, cu ajutorul unor săgeți:

Grupa A

Grupa B

1.Pregătirea auditului

a.culegerea dovezilor și formularea observațiilor

2.Reuniunea de deschidere

b.analiza manualului calității, procedurilor, proceselor

3.Examinarea sistemului calității

c.elaborarea planului de audit, organizarea echipei de audit

4.Tehnicile de evaluare

d.prezentarea echipei de audit și a obiectivelor auditului

5.Obiectivele auditului

e.evaluarea conformității proceselor și eficacitatea sistemului

III.            Găsiți corespondența dintre noțiunile aflate în coloanele A și B:

Coloana A

Coloana B

Auditul de terță parte

este o examinare a produsului/serviciului

Auditul sistemului

examinează ținerea sub control a documentelor

Auditul produsului

e realizat de un organism recunoscut, desemnat și notificat legal

Auditul documentar

e o examinare a SMC pentru ținerea sub control a calității

IV.            Care sunt răspunsurile corecte:

1.Care sunt principalele operații de mentenanță în cazul utilajelorși aparatelor mecanice:

a.înlocuirea pieselor uzate

b.lustruirea suprafețelor

c.reglarea componentelor

d.completarea fluidelor de lucru

2.Care sunt tipurile de mentenanță utilizate în prezent:

a.mentenanța preventivă și predictivă

b. mentenanța imaginativă

c. mentenanța corectivă

d.mentenanța proactivă

e.mentenanța planificată

3.Care sunt elementele incluse în infrastructura unei organizații:

a.clădiri, spații de lucru

b.echipamente pentru procese

c.munți și văi

d.servicii suport

 

 

Notă: se acordă un punct din oficiu și 0,3 puncte pentru fiecare răspuns corect.